TELEDYSK PROMUJĄCY EKONOMIK

 

W Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika prowadzony jest nabór absolwentów szkół podstawowych do następujących typów szkół:

 

I. Technikum (5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej) kształcące w zawodach:

 

Technik reklamy:

 Technik reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. Technik reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym powinniśmy położyć nacisk na kształtowanie rożnych cech i postaw, a w szczególności komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest również wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
a)    Kwalifikacja 1:
Wykonywanie przekazu reklamowego
b)    Kwalifikacja 2:
Zarządzanie kampanią reklamową

 

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

- fotografii reklamowej,
- grafiki komputerowej,
- technik poligraficznych,
- sporządzania budżetu kampanii reklamowej i promocyjnej,
- planowania i dokonywania zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
- stosowania metody badań rynku reklamy,
- oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej.


Poza przedmiotami ogólnokształcącymi w planie nauczania są również przedmioty zawodowe: marketing w działalności reklamowej, sprzedaż w reklamie, język angielski w działalności reklamowej, działalność gospodarcza w reklamie, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, organizacja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej oraz praktyka zawodowa (4 tygodnie).

 

Zatrudnienie
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.
Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

 
Film o zawodzie technik reklamy*

 

Technik handlowiec:

Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji), organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.), współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty), zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp. Wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych. Następnie kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
c)    Kwalifikacja 1:
Prowadzenie sprzedaży
d)    Kwalifikacja 2:
Prowadzenie działań handlowych

 

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
                                                                          
- przygotowania towarów do sprzedaży,
- obsługi klienta,
- przyjmowania dostaw,
- prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
- organizowania działalności handlowej,
- zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
- prowadzenia negocjacji handlowych,

- tworzenie i prowadzenie sklepu internetowego.                                                  
                                               
W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: towar jako przedmiot handlu, organizacja i technika sprzedaży, obsługa klientów, marketing w działalności handlowej, ekonomia i statystyka, przedsiębiorca w handlu, język obcy w działalności handlowej, pracownia sprzedaży, symulacyjna firma handlowa oraz praktyka zawodowa w klasie drugiej (4 tygodnie).  

 

Zatrudnienie
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec  mogą pracować na stanowiskach: specjalista ds. sprzedaży,  specjalista ds. obsługi klienta,  specjalista ds. zaopatrzenia, referent/asystent ds. zaopatrzenia, referent/asystent ds. sprzedaży, referent/asystent ds. obsługi klienta, kupiec, akwizytor, merchandiser, zastępca kierownika działu handlowego, kierownik działu handlowego.
Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

 

Film o zawodzie technik handlowiec*

 

Technik rachunkowości:

Finanse są podstawą funkcjonowania każdej firmy. W niej musi się zgadzać wszystko co do grosza. Dbaniem o to by tak było zajmuje się technik rachunkowości. Organizuje on pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
a)    Kwalifikacja 1:
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
b)    Kwalifikacja 2:
Prowadzenie rachunkowości

 

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

−    stosowania zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różnymi formami działań marketingowych,
−    sporządzania typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw,
−    posługiwania się technicznymi środkami biurowymi,
−    ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych,
−    prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
−    prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
−    sporządzania planów działania jednostki organizacyjnej,
−    obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
−    organizowania procesów logistycznych w jednostce organizacyjnej,
−    stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

−    prowadzenie biura rachunkowego.

 

W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii i funkcjonowania przedsiębiorstw, marketing, podstawy prawa z ochroną pracy i środowiska, statystyka i analiza ekonomiczna, język angielski zawodowy, rachunkowość finansowa, działalność przedsiębiorstwa, kadry i płace, biuro rachunkowe oraz praktyka zawodowa w klasie drugiej (4 tygodnie).


Zatrudnienie
Zawód technika rachunkowości stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

 

Film o zawodzie technik ekonomista (rachunkowości)*

 

Technik usług fryzjerskich:

Technik usług fryjerskiczh świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów. Technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim. Zna i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, posługuje się podstawową wiedzą związaną z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. Zna przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.  Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług czyli wśród klientów.


Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
a)    Kwalifikacja 1:
Wykonywanie usług fryzjerskich
b)    Kwalifikacja 2:
Projektowanie i wykonywanie fryzur

 

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

- organizowania pracy  w zakładzie fryzjerskim,
- pielęgnowania, ondulowania, strzyżenia, barwienia i układania włosów,
- dobierania fryzury do cech indywidualnych klienta,

- kreatywna stylizacja fryzur z elementami wizażu.


W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: podstawy fryzjerstwa, techniki fryzjerskie, kreowanie wizerunku we fryzjerstwie, organizacja salonu fryzjerskiego, język obcy we fryzjerstwie, procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur, wizualizacja we fryzjerstwie oraz praktyka zawodowa w klasie trzeciej (4 tygodnie).


Zatrudnienie
Technik usług fryzjerskich ma możliwość znalezienia pracy w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach – w teatrze, telewizji lub na planie filmowym, a także w zakładach perukarskich. Możesz prowadzić własny zakład fryzjerski. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie przygotowanych techników usług fryzjerskich, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej. Analiza ofert pracy z portali internetowych oraz tytułów prasowych, wskazuje na coraz większą potrzebę zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności zarządzania firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi. Najwięcej ofert dla techników usług fryzjerskich kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie zabiegi fryzjerskie i posiadających zdolności menadżerskie.


Film o zawodzie technik usług fryzjerskich*

         

II. Branżowa szkoła I stopnia (3-letnia)

 

Kształcąca pracowników młodocianych w zawodach:

fryzjer*,

sprzedawca*,

kucharz*,

cukiernik*,

piekarz*,

blacharz samochodowy*,

lakiernik*,

stolarz*,

fotograf*,

krawiec*.

 

Uczeń gimnazjum lub szkoły podstawowej który chce podjąć naukę w branżowej szkole I stopnia musi podpisać umowę z pracodawcą u którego będzie realizował kształcenie praktyczne w danym zawodzie. Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych turnusach dokształcania pracowników młodocianych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Łańcucie (na terenie szkoły w zawodach: fryzjer, sprzedawca, cukiernik i kucharz) lub w ośrodkach pozamiejscowych w zależności od zawodu) Absolwenci branżowej szkoły I stopnia otrzymują dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe. Mogą również zdawać egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika.

                                                                                  

*materiały filmowe zamieszczone w prezentacji wykorzystano z zasobów portalu www.doradztwo.ore.edu.pl

 

 

 

SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE POWIATU ŁAŃCUCKIEGO - FILM

 

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika