Nasza szkoła już od wielu lat współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w ramach realizacji programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych, dzięki któremu młodzi ludzie będą lepiej przygotowani do podjęcia pierwszej pracy.

Działania prowadzone przez szkołę na pewno w jakimś stopniu przyczynią się do tego, że wielu z nich uniknie wypadków, które spowodowane są brakiem wiedzy i świadomości zagrożeń zawodowych oraz będą mogli lepiej i skuteczniej zadbać o egzekwowanie należnych im uprawnień pracowniczych.   

      Nauczyciele wdrażający program tj. mgr Barbara Cyma i mgr Małgorzata Skawińska, systematycznie biorą udział w organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy konferencjach oraz wykładach. Wykorzystując otrzymane podręczniki „Kultura bezpieczeństwa”, przygotowane na potrzeby programu przez CIOP-PIB w Warszawie oraz materiały promocyjno - informacyjne wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzają lekcje z zakresu prawa pracy oraz organizują konkursy wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy, na które są zapraszani przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie .

      W marcu ubiegłego roku inspektorzy PIP przeprowadzili kilkugodzinne warsztaty dla uczniów pod tytułem „Co każdy pracownik wiedzieć powinien”.  Omówione zostały umowy o pracę, sposoby rozwiązywania stosunku pracy, czas pracy, obowiązki pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników oraz przepisy dotyczące norm dźwigania. Uczniowie obejrzeli też filmy pt. „Pierwszy dzień w pracy” i „Mniej dźwigaj”. Na zakończenie spotkania odbył się quiz wiedzy. Nagrody powędrowały do najlepszych, a wszyscy uczniowie otrzymali tematyczne broszurki. W szkole pojawiły się plakaty na temat bezpieczeństwa w pracy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Barbara Cyma

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika